Säännöt

Kuopion Veteraaniperinne ry

SÄÄNNÖT 1.7.2018

1.§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kuopion Veteraaniperinne r.y. aikaisemmin Kuopion Sotaveteraanit r.y ja sen kotipaikkana on Kuopio.

 

2.§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Sotaveteraaniliiton ja Pohjois-Savon Sotaveteraanipiirin sekä niitä seuraavien Perinneyhdistysten paikallisena jäsenenyhdistyksenä:

1.Valvoa ja edistää Suomen sotien 1939 –  1945 veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä lakisääteisten etuuksien toteutumista.

 1. Huolehtia jäsenten sosiaalisesta kanssakäymisessä, järjestämällä yhhteisiä tai erillisiä tapahtumia yksinäisyyden torjumiseksi ja yhteisellisyyden vahvistamiseksi.

3.  Huolehtia veteraaniperinteen keruusta ja tallentamisesta.

 1. Vahvistaa jäsenyhdistystensä yhteenkuuluvuutta ja isänmaallista henkeä.

 

3.§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan

 1. seuraa sotaveteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä oloja, tekee aloitteita ja ryhtyy toimiin heidän elinolojensa turvaamiseksi ja kehitämiseksi sekä edistää toimeentuloturvaa, kuntoutusta, kuntoliikuntaa, virkistystoimintaa, terveyden hoitoa, asumisoloja, kotipalveluiden saamista, maksuhelpotusten tukitoimien ja muiden erityisetujen saamista;
 2. edistää hengellistä toimintaa;
 3. pyrkii saamaan kansalaisia, yhteisöjä ja säätiöitä tukemaan sotiemme veteraaneja ja veteraanien perinnetyötä;
 4. harjoittaa neuvonta- ja tiedotustoimintaa;
 5. on yhteistoiminnassa yhdistyksen tarkoitusperiä edistävienien julkisten ja yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden sekä viranomaisten kanssa;
 6. harjoittaa museotoimintaa ja hoitaa yhdistyksen arkistoa

 

Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä sekä juhla- ja huvitilaisuuksia, harjoittaa kustannus-, julkaisu-, ja jäsenpalveluja sekä muistoesineiden myyntitoimintaa, perustaa rahastoja ja säätiöitä, hankkia ja omistaa kiinteistöjä sekä osallistua yhdistyksen tarkoitusperiä edistävien yhdistysten ja säätiöiden toimintaan.

Yhdistys ei osallistu puoluepolitiikkaan eikä sotilaalliseen toimintaan.

 

4.§ Jäsenyys

 1. Yhdistyksen henkilöjäseniä ovat:

1.1 Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä kaikki veteraanitunnuksen omaavat veteraanit, heidän puolisonsa ja leskensä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoitusperät.

1.2 Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen päämäärien hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön. Henkilön, joka on pitkään toiminut yhdistyksen puheenjohtajana, kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi. Varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat vapautettu jäsenmaksusta.

1.3 Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja joka hyväksyy sen tarkoitusperät.

 

 1. Yhdistysjäsenet

Perinneyhdistyksen syyskokous voi hyväksyä yhdistysjäseniksi myös muita sen tarkoitusperiä tukevia maanpuolustus- tai kotiseutuyhdistyksiä (tms) ja hyväntekeväisyysjärjestöjä.

 

5.§ Yhdistyksestä eroaminen

Henkilöjäsenet voivat erota yhdistyksestä ilmoitettuaan siitä kuukautta aikaisemmin yhdistyslaissa määrätyllä tavalla. Eroavan jäsenen on suoritettava yhdistykselle ennen jäsenyyden lakkaamista erääntyneet maksut sekä maksut, joihin hän on erikseen määrätyksi ajaksi sitoutunut.

Yhdistysjäsenet voivat erota perinneyhdistyksestä ilmoitettuaan siitä viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen syyskokousta.

6.§ Yhdistyksestä erottaminen

Hallitus voi erottaa henkilöjäsenen ja yhdistysjäsenen, jos jäsen

 1. on jättänyt täyttämättä velvollisuudet, joihin tämä on yhdistyksen jäseneksi liittymällä sitoutunut,
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tahi
 3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

7.§ Jäsenten velvollisuudet

Kannattajajäsen ja jäsenyhdistyksen on kalenterivuosittain hallituksen määräämänä aikana suoritettava yhdistykselle vuosikokouksen päättämä jäsenmaksu.

Yhdistyksen kokoukset

8.§ Kokoukset ja kokouskutsut

Vuosikokouksia ovat yhdistyksen:

 1. Syyskokous, joka pidetään vuosittain viimeistään marraskuussa hallituksen kutsusta ja
 2. Kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuussa hallituksen kutsusta
 3. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tahi kun yksikin jäsenyhdistys sitä pyytää taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista henkilöjäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta nimetyn asian käsittelemistä varten.

Kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.

Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai ilmoittamalla siitä sähköpostilla henkilöjäsenille tai jäsenyhdistyksen hallituksen/johtokunnan puheenjohtajalle ja sihteerille. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava perille samalla tavoin ja samassa ajassa viipymättä kokouspyynnön tai vaatimuksen esittämisestä.

9.§ Kokouksen osallistujat

Päätösvaltaa kokouksessa voivat käyttää yhdistyksen henkilöjäsenet ja jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. Henkilöjäsenillä on yksi ääni. Jäsenyhdistysten äänimäärä perustuu yhdistyksen edellisen vuoden lopun jäsenten lukumäärään seuraavasti:

 • jäseniä alle 30 henkilöä = 2 ääntä
 • jäseniä  31 – 50 = 3 ääntä
 • jäseniä  51 – 80 = 4 ääntä
 • jäseniä 81 – 100 = 5 ääntä
 • jäseniä yli 100 = 6 ääntä

Jäsenyhdistyksen edustaja ja henkilöjäsen voi edustaa valtakirjalla korkeintaan 6 henkilöä. Äänestys on avoin, jollei suljettua äänestystä ole vaadittu ja kannatettu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Kokousasiat

Yhdistyksen syyskokouksessa esitetään ja päätetään

 1. hallituksen ehdotuksesta toimintasuunnitelmaksi tulevalle toimintavuodelle
 2. hallituksen ehdotuksesta talousarvioksi tulevalle toimintavuodelle
 1. jäsenmaksujen suuruudesta ja eräpäivästä
 2. hallituksen jäsenet alkaneeksi toimintakaudeksi
 3. hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden sekä matka- ja päiväahojen suuruudesta
 4. toiminnantarkastajien palkkioiden suuruudesta;
 1. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 2. valitaan sihteeri/taloudenhoitaja
 3. valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Yhdistyksen kevätkokouksessa esitetään

 1. hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta
 2. tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta
 3. toiminnantarkastajien tilinpäätöksestä ja hallinnosta antama lausunto sekä hallituksen sen johdosta ehkä antama selitys ja päätetään
 4. tilinpäätöksen vahvistamisesta
 5. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia, jotka voivat olla hallituksen esittämiä ja asioita, jotka jäsen tai jäsenyhdistys on esittänyt kirjallisesti

11. § Hallitus

Hallituksen tehtävänä on johtaa ja kehittää perinneyhdistyksen toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten ohjeiden sekä Sotaveteraaniliiton/-piirin tai niitä seuraavien perinneyhdistysten suositusten mukaisesti, hoitaa yhdistyksen asioita, omaisuutta ja taloutta, huolehtia sen eduista, oikeuksista ja velvoitteista sekä edustaa yhdistystä.

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja, joka on samalla yhdistyksen puheenjohtaja sekä 6 – 8 henkilöjäsentä/jäsenyhdistyksen edustajaa, jotka vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisinä erovuoroon tulevat määrätään arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus voi vuosittain asettaa avukseen jäsenistä työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 2 jäsentä. Sen tehtävänä on yhdistyksen juoksevien asioiden hoito ja valmistelu. Lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajat kahteen alaisuudessaan ja apunaan toimivaan toimikuntaan.

12. § Perinneyhdistyksen toimikunnat

 1. Sosiaalitoimikunta, joka vastaa sääntöjen 2. §:n 1.- 2. ja 4. kohdan sekä  3.§:n 1 – 5. kohdan velvoitteista syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja hallituksen ohjeiden mukaisesti. Hallitus kutsuu toimikuntaan kannattajajäsenistään 4 – 6 vapaaehtoista tehtävään sopivaa jäsentä. Sosiaalitoimikunnan puheenjohtaja on yhdistyksen sosiaaliasiamies.
 2. Perinnetoimikunta, joka vastaa sääntöjen 2.§:n 3. – 4. ja 3.§:n 3. – 6. kohdan velvoitteista syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja hallituksen ohjeiden mukaisesti. Hallitus kutsuu toimikuntaan kannattajajäsenistään 4 – 6 vapaaehtoista tehtävään sopivaa jäsentä. Perinnetoimikunnan puheenjohtaja on Kuopion Sotaveteraanimuseon johtaja.

 13.§ Jäsen aloite

Saadakseen yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi asian, on jäsenen tehtävä¤ siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

 14§ Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteeri/taloudenhoitajan kanssa.

15.§ Tilinpito

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus hallituksen kokouspäiväkirjat ml on jätettävä vähintään 3 viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajille. Näiden on annettava lausuntonsa tilinpäätöksestä ja hallinnosta viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

 16.§ Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa. Muutokseen tarvitaan vähintään¾ äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutokset on lähetettävä Patentti- ja rekisterihallitukseen.

17§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään kuukausi. Purkamiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään¾ osaa äänestyksessä annetuista äänistä.

Siinä tapauksessa, että yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, huolehditaan museokokoelmien säilymisestä toisen oikeuskelpoisen yhdistyksen, säätiön tai museon hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhdistyslaki 8§

18.§ Lain sännökset  

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.